Klein verlet (kort verzuim)

Klein verlet (kort verzuim) Artikel
2518

De erkende redenen …

Klein verlet, kort verzuim of omstandigheidsverlof. Hoe je het noemt maakt niet uit, want de drie begrippen betekenen precies hetzelfde: het recht om voor een korte periode afwezig te blijven van het werk, met loonsbehoud. Elke werknemer kan hier gebruik van maken. Er wordt dus geen rekening gehouden met statuut, duur van de arbeidsovereenkomst of proefperiode.

Mag je zelf kiezen wanneer, hoe lang en voor welke gelegenheid je omstandigheidsverlof neemt?

Neen, er bestaat een raamwerk met wettelijke bepalingen die je hieronder kan raadplegen. We raden in ieder geval aan om op voorhand contact op te nemen met de werkgever: onderstaande regeling is slechts een minimumregeling en heel wat paritaire comités hebben de duur van de afwezigheden verlengd. Bovendien moet je je werkgever op voorhand inlichten om geen loonsverlies te lijden.

Omstandigheden en duur

1) Huwelijk (burgerlijk of kerkelijk) van de werknemer

Twee dagen, vrij op te nemen in de week van het huwelijk of de daaropvolgende week
Paritair comité 218 (ANPCB): drie dagen

2) Huwelijk (burgerlijk of kerkelijk) van een kind van de werknemer of zijn/haar echtgeno(o)t(e); broer of zus, schoonbroer of –zus, vader of moeder, stiefvader of – moeder, schoonvader of –moeder, kleinkind van de werknemer

De dag van het huwelijk

3) Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de werknemer of zijn/haar echtgeno(o)t(e); broer of zus, schoonbroer of –zus

De dag van de plechtigheid

4) Overlijden van een kind van de werknemer of zijn/haar echtgeno(o)t(e); vader of moeder, stiefvader of – moeder, schoonvader of –moeder

Drie dagen, vrij op te nemen tussen de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis

5) Overlijden van een broer of zus, schoonbroer of –zus, (over)grootvader of – moeder, (achter)kleinkind, schoonzoon of –dochter

 • die bij de werknemer inwoont
  Twee dagen, vrij op te nemen tussen de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis
 • die niet bij de werknemer inwoont
  De dag van de begrafenis
  Opmerking bij punt 4 en 5: de verwantschap die voortvloeit uit een huwelijk houdt op te bestaan bij een echtscheiding.

6) Plechtige communie of deelname aan het feest van de vrijzinnige jeugd van een kind van de werknemer of van zijn/haar echtgeno(o)t(e)

De dag van de gebeurtenis. Indien dit op een zon- of feestdag valt krijgt de werknemer een dag vrijaf onmiddellijk voor of na de gebeurtenis. Heel wat paritaire comités bieden ook de mogelijkheid om die dag vrij op te nemen in de week voor of na de gebeurtenis.

7) Gerechtelijke oproepen

 • zetelen in een jury
  de nodige tijd, met een maximum van vijf dagen
 • getuige voor de rechtbank
  de nodige tijd, met een maximum van vijf dagen
 • persoonlijk verschijnen voor de arbeidsrechtbank
  de nodige tijd, met een maximum van vijf dagen
 • deelnemen aan de familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter
  de nodige tijd, met een maximum van 1 dag 

  Verschijnen voor de rechtbank als beschuldigde, een voorlopige hechtenis of verschijnen voor het vredegerecht geven geen recht op betaald verlof.
   

8) Verkiezingen

Parlements-, provincieraads-, en gemeenteraadsverkiezingen
 • Uitoefenen van de functie van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau
  de nodige tijd
 • Uitoefenen van de functie van bijzitter in een hoofdstembureau voor stemopneming
  de nodige tijd, met een maximum van vijf dagen
 • Uitoefenen van de functie van bijzitter in een hoofdstembureau bij verkiezingen voor het Europees Parlement
  de nodige tijd, met een maximum van vijf dagen.

9) Verblijf van de dienstplichtige werknemer in een rekruterings- en selectiecentrum of in een militair hospitaal tengevolge van zijn verblijf in een rekrutering- en selectiecentrum

de nodige tijd, met een maximum van drie dagen

Een laatste mogelijkheid tot klein verlet is het zogenaamde vaderschaps- en adoptieverlof. Merk op dat dit recentelijk uit de lijst van minimumbepalingen geschrapt werd. Ga dus zeker op voorhand bij de werkgever ter rade.

Dit systeem voorziet 10 dagen verlof, waarvan 3 dagen betaald worden door de werkgever en de andere 7 via het stelsel van de ziekte- en invaliditeitsverzekering vergoed worden.

Vaderschapsverlof

Tien dagen vrij te kiezen binnen de dertig dagen die volgen na de bevalling, hetzij gespreid, hetzij opeenvolgend. Tweeling, drieling, enz. geven geen recht op extra dagen.
Wijziging in de wet vanaf 4/’09: vaderschapsverlof kan tot 4 maand na de bevalling opgenomen worden.

Adoptieverlof

Ook hier geldt een periode van tien dagen, vrij te kiezen binnen de dertig dagen na inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister in de gemeente waar de werknemer ingeschreven staat. Ook hier kunnen de 10 dagen gespreid of opeenvolgend opgenomen worden. De dag van inschrijving telt niet mee in de periode van dertig dagen.

OVER DE AUTEUR

We Assist You

We Assist You

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments