Ongewenst gedrag op het werk

Ongewenst gedrag op het werk Artikel
0

Wat kan ik doen als slachtoffer?

Sinds 1 juli 2002 is de wet van de bescherming van werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk van kracht. Wat houdt die procedure in? Hieronder uitleg over wat precies te doen binnen en buiten het bedrijf en hoe een werknemer beschermd is dankzij de wet. 

Als je denkt het slachtoffer te zijn van ongewenst gedrag op het werk, heb je de keuze tussen vier verschillende actiemogelijkheden:

  1. Een beroep doen op de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur van het bedrijf
  2. Een klacht indienen bij het Toezicht op het Welzijn op het Werk
  3. Een dienst pro-justitia instellen
  4. Een procedure instellen bij de bevoegde rechtbank

Maatregelen binnen het bedrijf

1. De Informele maatregelen

Als je slachtoffer meent te zijn van ongewenst gedrag op je werk, kan je in de eerste plaats terecht bij de preventieadviseur van de onderneming waar je werkt. Elke werkgever is verplicht zo'n adviseur aan te stellen die deze problematiek kan behandelen. Bovendien kan je er daarnaast ook met een of meerdere vertrouwenspersonen over praten. Deze worden binnen een bedrijf aangeduid.  De vertrouwenspersoon of de preventieadviseur luistert naar het slachtoffer en bemiddelt, op vraag van het slachtoffer, met de vermeende dader (dit kan zonder dat er informatie wordt doorgespeeld aan je meerdere). De namen en contactgegevens van de preventieadviseur en vertrouwenspersoon staan in het arbeidsreglement van de onderneming.

2. De formele maatregelen

Als de informele weg niet tot oplossingen leidt of wanneer je hier sneller een eind aan wil maken, kan je een met redenen omklede klacht bij de vertrouwenspersoon of preventieadviseur indienen. Let wel dat dit enkel kan nadat je een gesprek hebt gehad met een van beiden. Dit onderhoud is verplicht.

De met redenen omklede klacht is een door de werknemer ondertekend en gedateerd document dat de volgende elementen omvat: het verzoek aan de werkgever om maatregelen te treffen om een einde te stellen aan de feiten; de nauwkeurige beschrijving van de feiten die volgens de werkgever constitutief zijn voor geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk; het ogenblik en de plaats waarop elk van die feiten zich heeft voorgedaan en de identiteit van de aangeklaagde.
Je kan er uiteraard ook voor kiezen om meteen een met redenen omklede klacht in te dienen zonder op informele manier een oplossing te zoeken. In dat geval zal je eerst een persoonlijk onderhoud moeten hebben met de vertrouwenspersoon of preventieadviseur.

Vanaf het moment dat de klacht is ingediend ben je beschermd door de wet. Zo kun je niet ontslagen worden. De preventieadviseur onderzoekt de gemotiveerde klacht binnen een termijn van drie maanden en stelt de nodige maatregelen in een verslag aan de werkgever voor.

Interventie door de inspectie Toezicht over het Welzijn op het werk

Als het ongewenste gedrag niet ophoudt, of de werkgever geen maatregelen neemt, kan de preventieadviseur naar de inspectie toezicht op welzijn op het werk gaan. Dit kan alleen als jij daarmee akkoord bent gegaan. Als slachtoffer kan de werknemer zich ook rechtstreeks tot de inspectie richten. De inspectiediensten zullen eveneens trachten de situatie te normaliseren door de maatregelen uit te voeren of andere maatregelen op te leggen.

Wanneer je als werknemer meteen naar de inspectie gaat zonder beroep te doen op de interne procedure van de onderneming, zal de inspectie je doorverwijzen naar de interne procedure. Indien deze er niet is, zal de inspectie de werkgever in gebreke stellen en hem op te leggen om binnen een bepaalde termijn maatregelen te nemen.

Auditoraat

Als de interventie van de inspectie mislukt, kan deze dienst een pro-justitia opstellen. Deze wordt dan bezorgd bij de arbeidauditeur (dit is de persoon die het ambt van het openbaar ministerie vervult bij de arbeidsrechtbank). Iedereen die denkt slachtoffer te zijn van ongewenst gedrag op het werk kan ook rechtstreeks een klacht indienen bij de arbeidsauditeur.

Rechtbank

1. Strafrechtelijke procedure

Het arbeidsauditoraat oordeelt zelf over de noodzaak en de mogelijkheid om strafvervolging in te stellen. Wanneer de auditeur het dossier niet seponeert, kan hij de dader dagvaarden voor de correctionele rechtbank.

2. Burgerrechtelijke procedure

Iedereen die slachtoffer denkt te zijn van ongewenst gedrag op het werk, kan meteen een klacht indienen bij de arbeidsrechtbank om:

  1. Schadevergoeding te krijgen die de schade herstelt, die hij heeft geleden door het ongewenste gedrag.
  2. Een injunctie van de rechter ten opzichte van de dader te bekomen zodat het ongewenste gedrag stopt.
  3. Aan de werkgever voorlopige maatregelen op te leggen.

Indien de rechter denkt dat het slachtoffer naar hem is gekomen zonder de interne procedure te hebben doorlopen, kan hij het slachtoffer bevelen deze procedure eerste te doorlopen en de rechtelijke procedure op te schorten.

OVER DE AUTEUR

We Assist You

We Assist You

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments