DIENSTENCATALOOG

DEFINITIES

Voor de in deze Dienstencataloog gebruikte terminologie, zie Algemene Voorwaarden.

HOOFSTUK I : SOORTEN WE ASSIST YOU ACCOUNTS 

1. We assist you Basic Account

Geregistreerde Gebruikers hebben gratis toegang tot volgende Diensten :

2. We assist you Partner

Partners kunnen ook toegang krijgen tot bepaalde extra Diensten indien ze hierover een aparte overeenkomst met Secretary Plus Management Support afsluiten (niet via de Website). Deze extra Diensten staan dan beschreven in de betreffende overeenkomst. Voor meer info : mail naar info@weassistyou.com

HOOFDSTUK 2 : BESCHRIJVING VAN DE ONLINE DIENSTEN

1. Job Posting

1. Beschrijving van de Dienst

Klant kan, mits aankoop van Job Posting Credits aan de in 1.4 bepaalde prijs, Vacatures plaatsen, sollicitaties van Kandidaten ontvangen en Kandidaten contacteren. Het aantal Vacatures die Klant kan plaatsen is afhankelijk van het aangekochte Pakket/het aantal aangekochte Job Posting Credits en is strikt beperkt tot het aantal vermeld in de Orderbevestiging.

2. Specifieke verplichtingen van Klant mbt Job Posting

Klant dient expliciet te vermelden wanneer een job op zelfstandige basis/freelance wordt geplaatst of wanneer de Kandidaat betalingen zou moeten doen (waaronder trainingen en/of verplaatsingskosten).

De Vacature moet specifiek op een effectief openstaande vacature slaan en mag niets anders als onderwerp hebben.

Er mogen uitsluitend links naar de ondernemingssite van de Klant worden geplaatst.

De Klant mag geen informatie openbaar maken die niet in relatie staat met de openstaande Vacature, waaronder maar niet beperkt tot kansspelen of activiteiten met een zuiver reclamekarakter.

De Vacatures mogen geen rechtstreekse of indirecte discriminerende elementen bevatten of elementen die anderszins in strijd zijn met de wet of openbare orde..

De data van de Kandidaten zijn strikt vertrouwelijk en mogen alleen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten op de bescherming van gegevens worden opgeslagen of gebruikt. Klant mag alleen contact opnemen met Kandidaten om openstaande Vacatures in te vullen.

Bij inbreuk door de Klant op deze bepalingen behoudt We assist you zich het recht om de Account van Klant te blokkeren en om hem toegang tot data van Kandidaten te ontzeggen.

3. Geldigheidstermijn

Een door Klant geplaatste Vacature wordt op de Website getoond gedurende 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de plaatsing.

4. Prijs

De prijs voor Job Posting is 649 euro per Job Posting Credit.

Deze tarieven kunnen door We assist you worden aangepast, zonder motivering of voorafgaande aankondiging. We assist you kan niet instaan voor de juistheid van de tarieven van door derden op de Website aangeboden diensten op enig moment.

5.Job share

Op voorwaarde dat Klant bij het plaatsen van de Vacature de volledige en correcte informatie aanlevert/invult op het Dashboard, heeft hij bij het plaatsen van een Vacature de optie om in het Dashboard "job share met VDAB" aan te vinken. We assist you is echter niet verantwoordelijk voor eventuele weigering van publicatie van de Vacature door VDAB, om welke reden dan ook.

Klant kan bovendien via de Website kiezen naar welke op de Website vermelde job crawlers de door hem geplaatste Vacatures worden doorgezet.

6. Verlenging van een Job Posting door aankoop van een Job Posting verlengingscredit

De geldigheidsduur van een gepubliceerde Job Posting kan verlengd worden met 30 dagen door de aankoop van een Job Posting verlengingscredit.

2. Vakantiejobs

1. Beschrijving van de Dienst

Klant kan mits aankoop van Vakantiejob Credits aan de in 2.4 bepaalde prijs vakantiejobs posten/publiceren via de Website.

2. Specifieke verplichtingen van de Klant mbt vakantiejobs

Voor alle ingevulde vakantiejobs, al dan niet als gevolg van een stage, verbindt Klant zich er zich toe om met deze jobstudent een overeenkomst van uitzendarbeid af te sluiten (in toepassing van de Wet van 24.07.1987) via Secretary Plus Management Support NV, dit voor zover als mogelijk.

3. Geldigheidstermijn

Een door de Klant gepubliceerde vakantiejob, wordt op de Website getoond gedurende een periode van 30 kalenderdagen vanaf de plaatsing.

4. Prijs

De prijs voor het plaatsen van een vakantiejob is 149 euro per Vakantiejob Credit.

Indien Klant om welke reden dan ook geen overeenkomst van uitzendarbeid met de via Secretary Plus Management Support NV de Website gezochte jobstudent afsluit maar deze rechtstreeks of onrechtstreeks via een ander plaatsingsbedrijf tewerkstelt, zal hem bovendien een bedrag van 1.350 Euro gefactureerd worden. Hetzelfde geldt indien Klant de jobstudent een vast contract aanbiedt of de jobstudent door een ander uitzendkantoor ter beschikking laat stellen.

5. Verlenging een Vakantiejob posting door aankoop van een Vakantiejob verlengingscredit

De geldigheidsduur van een gepubliceerde Vakantiejob kan verlengd worden met 30 dagen door de aankoop van een Vakantiejob verlengingscredit.

3. Online Testing

1. Beschrijving van de Dienst

Klant kan, mits aankoop van Testpakket Credits aan de in 3.4 bepaalde prijs, via de Website (een) Testpakket(en) aankopen.

Voor deze Tests gelden de volgende voorwaarden : 1 Testpakket is geldig voor 1 Kandidaat. We assist you stuurt het aangekochte Testpakket zoals vermeld in de Orderbevestiging per mail naar de door Klant aangeduide Kandidaat met verzoek de Tests in te vullen binnen 5 werkdagen vanaf ontvangst van het Testpakket. Indien de Kandidaat na deze 5 werkdagen niet alle Tests uit het Testpakket heeft ingevuld, wordt de Klant hiervan per mail verwittigd. Het Testpakket vervalt dan voor de betrokken Kandidaat.

De resultaten van de ingevulde Tests worden vervolgens naar de Klant gestuurd per mail. Deze Tests kunnen niet verstuurd/opgevolgd worden via het Dashboard. Indien de Test ook een persoonlijkheidstest ("soft skills") omvat, worden de resultaten doorgestuurd en besproken met de  Klant.

2. Specifieke verplichtingen van Klant mbt Online Testing

Klant is verantwoordelijk voor het aanduiden van de Kandidaat, inclusief diens contactgegevens, en het aanduiden van het Testpakket voor die betreffende Kandidaat. We assist you zal het Testpakket overmaken aan de aangeduide Kandidaat en is niet aansprakelijk voor het correct invullen van het Testpakket door de betreffende Kandidaat, noch voor het nagaan van de geschiktheid van het Testpakket voor de aangeduide Kandidaat.

3. Geldigheidstermijn

De Testpakket Credits kunnen gebruikt worden tijdens de Geldigheidstermijn van 12 maanden na de Orderbevestiging.

4. Prijs

De prijs per Testpakket Credit is afhankelijk van het aangekochte Pakket en wordt gepubliceerd op de Website .

4. Aankoop Premium Account

1. Beschrijving van de Dienst

Klanten (zowel Klant)Particulieren voor zichzelf als Klant-Rechtspersonen) kunnen via de Website een Premium Account Pakket aankopen, waarmee ze bovenop de gratis Diensten toegang krijgen tot bijkomende Diensten zoals beschreven in hoofdstuk 1.2 van deze Dienstencataloog.

2. Geldigheidstermijn

De We assist you Premium Account is slechts geldig na integrale betaling van de op de Website bepaalde prijs. De Geldigheidstermijn is afhankelijk van het aangekochte Pakket en is steeds zichtbaar op het persoonlijk Dashboard.

De Geregistreerde Gebruiker  met een We assist you Premium Account ontvangt  uiterlijk 15 dagen voor het aflopen van zijn We assist you Premium Account een herinneringsmail om zijn We assist you Premium Account te verlengen.

Indien hierop geen betaling volgt uiterlijk de laatste dag van de duurtijd van het We assist you Premium Account worden de toegangsrechten afgesloten en valt de Geregistreerde Gebruiker  automatisch terug op zijn We assist you Basic Account.

3. Prijs

De prijs is afhankelijk van de Geldigheidstermijn van het aangekochte Pakket en wordt gepubliceerd op de Website.

4. Herroepingsrecht voor Klanten-Particulieren.

Hier wordt uitdrukkelijk verwezen naar de toepassing van artikel 36 van de Algemene Voorwaarden.

5. Webinars

1. Beschrijving van de Dienst

Klanten kunnen (zowel Klant-Particulieren voor zichzelf als Klant-Rechtspersonen) via de Website Webinar Credits aankopen om zo Webinars naar keuze te volgen. Deze Dienst is ook inbegrepen in het aankopen van een Premium account.

2. Specifieke verplichtingen van de Klant mbt Webinars

Indien de Klant zich inschrijft voor een Webinar, krijgt hij hierna ook een opname van dit Webinar per mail. Deze opname is strikt voor persoonlijk gebruik.

3. Prijs

De prijs is afhankelijk van het aantal aangekochte Webinar Credits en wordt gepubliceerd op de Website.

4. Geldigheidstermijn

De Webinar Credits kunnen gebruikt worden tijdens de Geldigheidstermijn van 12 maanden na de Orderbevestiging.

5. Herroepingsrecht voor Klanten-Particulieren.

Hier wordt uitdrukkelijk verwezen naar de toepassing van artikel 36 van de Algemene Voorwaarden.

    6. Management Drives

  1. Beschrijving van de Dienst

Als certified partner van Management Drives kan Secretary Plus Management Support Klanten helpen door de denkpatronen en gewoonten van zijn medewerkers in kaart te brengen. 

Een Management Drives profiel helpt een antwoord te vinden op de vraag waarom de talenten en vermogens van een persoon wel of niet uit de verf komen;

Deze inzichten helpen met het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie en een heldere strategie. Een efficiënte methode om naar personen, teams en organisaties te kijken.

Klanten kunnen Management Drives Credits via de Website aankopen aan de in artikel 6.2 bepaalde prijs.

2. Prijs
De prijs is afhankelijk van het aangekochte Pakket en wordt gepubliceerd op de Website.  

De prijs van een individueel profiel is 795 euro.

Voor een groepsprofiel of teamsessie dient een offerte te worden aangevraagd via managementdrives@secretary-plus.be.

3. Geldigheidstermijn
De  Management Drives Credits kunnen gebruikt worden tijdens de Geldigheidstermijn van 12 maanden na de Orderbevestiging.

     HOOFDSTUK 3 : EXTRA DIENSTEN DIE NIET ONLINE KUNNEN GEKOCHT WORDEN

De hieronder vermelde Diensten worden via de Website aangeboden aan de op de Website vermelde prijzen, maar kunnen niet online aangekocht worden.

1. Profielendatabase 

1. Beschrijving van de Dienst

Klant kan mits betaling van de in 1.4 bepaalde prijs, toegang bestellen tot de Profielendatabase, waaronder verstaan wordt de verzameling van Profielen van Kandidaten waartoe hij via de Website toegang verkrijgt.

De Klant, die toegang tot de CV Profielendatabase bestelt, kan de CV’s die de Kandidaten aan hun Profiel hebben toegevoegd rechtstreeks inkijken en de Kandidaten achter het CV

rechtstreeks contacteren tot maximum 90 dagen nadat Kandidaten het Profiel hebben aangemaakt/gewijzigd.

We assist you verleent Klanten uitsluitend voor persoonlijk gebruik toegang tot de Profielendatabase . Klanten mogen de toegang tot de Profielendatabase niet aan derde partijen doorgeven. Het is niet toegelaten gebruik te maken van de Profielendatabase voor commerciële doeleinden.

Profielen zijn niet meer zichtbaar voor Klanten 90 dagen nadat de Kandidaat het Profiel heeft aangemaakt/gewijzigd. Data worden bovendien automatisch uit de Profielendatabase verwijderd van zodra een Kandidaat zijn CV verwijdert van de website www.weassistyou.com.

2. Specifieke verplichtingen van Klant mbt Profielendatabase

Bovenop de verplichtingen bepaald in deel I van de Algemene Voorwaarden, garandeert de Klant meer in het bijzonder dat hij de persoonlijke gegevens van de Kandidaten niet zal gebruiken anders dan het doel waarvoor hij deze verkregen heeft, niet zal doorsturen of op enige andere wijze zal doorgeven, dat hij hun vertrouwelijkheid zal respecteren en alle regels en wetgeving inzake bescherming van gegevens en privacy zal naleven. Klant erkent dat hij, indien een Kandidaat aan We assist you zou vragen om gegevens over de Kandidaat te wissen, en We assist you de Klant daarna op de hoogte brengt van dit verzoek, verplicht is om prints of elektronische bestanden of data met betrekking tot een bepaalde Kandidaat onmiddellijk te vernietigen.

Kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor het invullen van hun Profiel en opmaken van een CV. We assist you kan de volledigheid, correctheid, precisie of toegankelijkheid daarvan dan ook niet waarborgen. We assist you waarborgt bovendien geen enkele respons op een Vacature.

De data van de Kandidaten zijn strikt vertrouwelijk en mogen alleen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten op de bescherming van gegevens worden opgeslagen of gebruikt. Klant mag alleen contact opnemen met Kandidaten om openstaande Vacatures in te vullen.

3. Geldigheidstermijn

De Klant heeft toegang tot de Profielendatabase voor een periode van 3, 6, 9 of 12 maanden, afhankelijk van het aangekochte Pakket, zoals vermeld op de factuur. De Geldigheidtermijn wordt gerekend vanaf datum factuur.

4 Prijs

De prijs voor toegang tot de Profielendatabase is afhankelijk van het aangekochte Pakket en een offerte dient te worden aangevraagd via sales@weassistyou.com.

2. Stages

1. Beschrijving van de Dienst

Klant kan, onder voorbehoud van naleving van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden stageplaatsen posten/publiceren en stageplaatsen (laten) invullen via de Website.

2 Geldigheidstermijn

Een stageplaats wordt op de Website getoond gedurende een periode van 30 kalenderdagen vanaf publicatie.

3. Prijs

Het publiceren van stageplaatsen is gratis. Indien Klant echter met de via de Website gezochte en geplaatste stagiair binnen de 12 maanden na het beëindigen van de stage enige vorm van samenwerking aangaat, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks via een plaatsingsbedrijf, zal aan Klant een bedrag van 1.350 Euro worden gefactureerd.

Heeft u vragen of wenst u een offerte op maat? Neem contact met op met We Assist you op het nummer 02/255 77 80 of mail naar info@weassistyou.com

Scroll naar boven