Wedstrijdreglement

Artikel 1 Definities

In dit wedstrijdreglement worden de volgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de navolgende betekenis:

 1. We Assist You, handelsbenaming van de nv Secretary Plus Management Support
 2. Secretary Plus : de nv Secretary Plus Management Support, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 101 en organisator van de wedstrijd
 3. Wedstrijd: de wedstrijd met de naam, "Win een karaf van Eva Solo"
 4. Wedstrijdreglement: de onderhavige voorwaarden.
 5. Deelnametermijn: de termijn waarbinnen aan de Wedstrijd kan worden deelgenomen.
 6. Deelnemer: de student die deelneemt aan de Wedstrijd.
 7. Jury: een jury, bestaande uit natuurlijke personen, die op onafhankelijke wijze de Winnaar van de Wedstrijd selecteert en bekend maakt.
 8. Prijs: de door Secretary Plus aan de Winnaar uit te keren prijs.
 9. Winnaar: de door de Jury gekozen Deelnemer die de Prijs wint.

Begrippen in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Artikel 2 Algemeen

 1. Op de Wedstrijd is het onderhavig Wedstrijdreglement van toepassing. Door aan de Wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van dit Wedstrijdreglement en verklaart hij zich akkoord met de inhoud van deze voorwaarden.
 2. Secretary Plus heeft het recht dit Wedstrijdreglement op elk gewenst moment aan te passen, zonder daardoor op enigerlei wijze tot schadevergoeding te zijn gehouden. De meest actuele voorwaarden zijn gedurende de Deelnametermijn in te zien op 11/04/2017.

Artikel 3 Deelname

 1. De Deelnametermijn van de Wedstrijd:
  1. "Win het jaar van de Hond van Eva Daeleman" loopt van 22/11/2017 om 24u tot en met 12/12/2017 om 24 u.
 2. De minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar. Voor de personen van 16 tot 18 jaar wordt verondersteld dat zij de toelating van één van hun ouders hebben gekregen om deel te nemen.
 3. Deelname is uitgesloten voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect is betrokken bij de Wedstrijd.
 4. Deelname aan de Wedstrijd is gratis. De kosten gepaard gaande met het gebruik van het internet komen voor rekening van de Deelnemer.
 5. Deelname aan de Wedstrijd is alleen mogelijk via  de website van We Assist You, langs waar de Deelnemer de schiftingsvraag oplost en zich registreert of aanmeldt op We Assist You. Een Deelname is slechts geldig indien de Deelnemer alle stappen van het proces zoals aangegeven in het Wedstrijdreglement en op het sollicitatieformulier heeft gevolgd.
 6. De Deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door hem aan Secretary Plus in verband met zijn deelname verstrekte (persoons)gegevens.
 7. Secretary Plus behoudt zich het recht voor om een Deelnemer om haar motiverende redenen te diskwalificeren of van deelname uit te sluiten, dan wel om de Prijs niet uit te keren, zulks in het bijzonder wanneer de Deelnemer niet voldoet aan onderhavige Wedstrijdreglement dan wel anderszins onrechtmatig of in strijd met de goede smaak, de goede zeden en/of het fatsoen handelt, alsmede indien de Deelnemer op onbehoorlijke wijze tracht zijn winkansen te verhogen. Secretary Plus is niet aansprakelijk indien een Deelnemer om welke reden dan ook van deelname wordt uitgesloten en/of wordt gediskwalificeerd of er geen Prijs wordt uitgekeerd aan de Deelnemer.
 8. Secretary Plus.is te allen tijde bevoegd de Wedstrijd te wijzigen of voortijdig te beëindigen, zulks zonder alsdan op enigerlei wijze schadeplichtig te worden.

Artikel 4 Wijze van deelnemen en aanwijzen van de Winnaar

 1. Door deelname aan de Wedstrijd "Win het jaar van de Hond van Eva Daeleman" maakt de Deelnemer kans op een 1 van de 3 exemplaren (boeken).
 2. De Winnaar van de Wedstrijd "Win het jaar van de Hond van Eva Daeleman" wordt aangewezen door een onafhankelijke Jury. De Winnaars zijn diegenen waarvan het antwoord op de schiftingsvraag het dichts bij het aantal deelnemers zit op 12/12/2017 om 24u
 3. De Winnaar wordt bekend gemaakt binnen een tijdsbestek van vier weken nadat de Deelnametermijn is verstreken. De Winnaar wordt per email geïnformeerd over het winnen van de Prijs.
 4. Over de uitslag van de Wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. Door deel te nemen aan de Wedstrijd aanvaardt de Deelnemer de risico’s en grenzen van het gebruik van het internet, zulks in de ruimste zin des woords. Dit betekent onder meer dat de Deelnemer nadrukkelijk aanvaardt dat de door hem op het internet geplaatste gegevens voor een ieder raadpleegbaar zijn.

Artikel 5 Uitreiken van de Prijs

 1. De Prijs bestaat uit en de Prijs is niet inwisselbaar voor (andere) goederen en/of diensten.
 2. De Prijs wordt uiterlijk binnen vier weken nadat de Winnaar bekend is gemaakt uitgekeerd. Secretary Plus aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de Prijs later dan aangekondigd wordt uitgereikt, of indien de (vervangende) Prijs afwijkt van de aangeboden Prijs. Daarnaast is Secretary Plus niet aansprakelijk voor het eventuele verlies van de Prijs nadat zij de Prijs aan de Deelnemer heeft verzonden.
 3. Bij het niet gebruiken of niet accepteren van de Prijs of de aan de Prijs verbonden voorwaarden, behoudt Secretary Plus zich het recht voor de Prijs niet uit te keren. De Winnaar heeft alsdan geen recht op enige vorm van restitutie en/of enige geldsom.
 4. Door deelname aan de Wedstrijd verklaart de Deelnemer ermee akkoord te gaan dat zijn naam en achternaam- indien hij de Winnaar is – onder meer, maar niet uitsluitend, bekend wordt gemaakt op  Secretary Plus

Artikel 6 Klachten

Indien de Deelnemer een klacht heeft over de Wedstrijd, kan deze klacht schriftelijk worden ingediend door een e-mail te sturen naar info@secretary-plus.be.

Secretary Plus zal zich inspannen om binnen vier weken op de ingediende klacht te reageren. Het indienen van een klacht schort de Deelnametermijn niet op.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Secretary Plus is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade rechtstreeks voortvloeiend uit deelname aan de  Wedstrijd van Secretary Plus, zulks in de ruimste zin van het woord. Daarnaast is Secretary Plus niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit eventuele storingen, tekortkomingen, gebreken en/of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Wedstrijd (waaronder storingen op het internet en/of in de software en/of hardware) en/of het aanwijzen van de Winnaar. Ook is Secretary Plus niet aansprakelijk voor de eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de (persoons-)gegevens van de Deelnemer.
 2. Secretary Plus is nimmer aansprakelijk voor de handelingen van de Deelnemers aan de Wedstrijd, zulks in de ruimste zin des woords.
 3. Deelname aan de Wedstrijd en/of gebruikmaking van de Prijs geschiedt geheel voor eigen risico en op vrijwillige basis. Secretary Plus is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de (Inhoud van) de Prijs en voor het gebruik dat de Winnaar van de Prijs maakt. Daarnaast verleent Secretary Plus geen enkele garantie met betrekking tot de Prijs.
 4. Indien en voor zover er sprake mocht zijn van aansprakelijkheid van Secretary Plus, dan is aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en/of immateriële schade, in alle gevallen uitgesloten. De aansprakelijkheid van Secretary Plus zal hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Artikel 8 Privacy

 1. Secretary Plus handelt steeds conform de bepalingen van de Privacywet van 8 december 1992.
 2. De door de Deelnemer in verband met de Wedstrijd aan Secretary Plus verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt met als doel:
 1. de Deelnemer te kunnen laten deelnemen aan de Wedstrijd, zulks in de ruimste zin des woords;
 2. de Deelnemer als Winnaar bekend te maken waartoe onder meer de naam en achternaam van de Winnaar worden gepubliceerd op de Facebookpagina van Secretary Plus;
 3. de naam en achternaam van de Winnaar te gebruiken in publicaties en communicatie rondom de Wedstrijd;
 4. de Winnaar gebruik te kunnen laten maken van de Prijs.
 1. Overeenkomstig de Privacywet van 8 december 1992 kan de Deelnemer zijn gegevens raadplegen, aanpassen of doen verwijderen uit de gegevensbank. De aanvraag dient te gebeuren via een e-mail aan info@secretary-plus.be. De Deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens de Actie, aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd en dat hij geen prijs kan winnen.
 2. Slechts indien de Deelnemer uitdrukkelijk laat weten dat hij zulks wenst kunnen zijn persoonsgegevens worden gebruikt om hem per e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over producten en/of diensten van Secretary Plus

Artikel 10 Slotbepalingen

 1. Aan deze Wedstrijd of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. In alle gevallen waarin dit Wedstrijdreglement, naar oordeel van Secretary Plus, niet of niet duidelijk voorzien, beslist Secretary Plus
 3. Indien één of meer bepalingen van de onderhavig Wedstrijdreglement worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de overige voorwaarden. Secretary Plus zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de vernietigde/nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de vernietigde/nietige bepaling in acht wordt genomen.
 4. Op dit Wedstrijdreglement is het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken van Antwerpen – afdeling Antwerpen zijn bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van dit Wedstrijdreglement.
Scroll naar boven