Hoe ziet jouw loonbrief eruit?

Hoe ziet jouw loonbrief eruit? Template
Details

Formaat: zip

Maat: 292.80kB

Talen: Nederlands, Frans

Update: 07 September 2017

Bron:

Download
0

Je bent gestart op je eerste job en na 4 weken krijg je je eerste loon en de bijhorende loonbrief. Leuk, dat geld op je rekening, maar van je brutoloon wordt er wel wat afgehouden. Weet jij hoe dat juist in elkaar zit?

Brutoloon

De berekening van je nettoloon start met het brutoloon. Dit is het contractueel overeengekomen brutoloon voor de effectieve prestaties. Ook andere loonelementen, zoals het loon voor overuren, commissielonen, loon voor feestdagen, vakantiedagen, klein verlet, verbrekingsvergoeding bij ontslag, de waardering van voordelen in natura (een bedrijfswagen, maaltijdcheques, laptop, gsm, …), gewaarborgd loon bij ziekte of arbeidsongeval, premies en bonussen, eindejaarspremies, worden hierbij in rekening gebracht.

RSZ? WTF

RSZ staat voor Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid. De persoonlijke RSZ-bijdragen bedragen 13,07% en worden ingehouden van het totale brutoloon. Deze bijdrage gebruikt de overheid om pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziektevergoedingen, kinderbijslagen enzovoort te betalen.

Krijg jij een ‘werkbonus’? Dit betekent dat je minder sociale zekerheidsbijdragen betaalt, wegens een 'laag loon'. Vanaf een brutoloon van € 2.510,47 per maand voor voltijdse prestaties verdwijnt deze bonus.

Belastbaar loon

Je brutoloon dat verminderd wordt met de RSZ-bijdrage is je belastbaar loon. Omdat niet alle loonelementen onderworpen zijn aan RSZ, moeten soms nog andere loonelementen bijgevoegd worden om dan de bedrijfsvoorheffing op te berekenen. Dit is bijvoorbeeld het voordeel van alle aard van je bedrijfswagen. Door die toevoeging bekom je je totale belastbare loon.

Bedrijfsvoorheffing (BV)

De bedrijfsvoorheffing wordt berekend op basis van het totale belastbaar loon. Hoe hoger het loon, hoe hoger de bedrijfsvoorheffing. Ook de gezinssituatie en het aantal kinderen spelen een rol in de hoogte van de bedrijfsvoorheffing. Deze belastingen zijn een voorschot op de eindbelastingen die je betaalt op basis van je belastingaangifte het volgende jaar.

Nettoloon

Het nettoloon is het verschil tussen je brutoloon en de bedragen RSZ en BV, maar is nog steeds niet het netto te betalen bedrag.

Je nettoloon kan nog verminderd worden met de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid, werknemersbijdrage voor de groepsverzekering, het voordeel van alle aard van een bedrijfswagen, eigen bijdrage van de werknemer voor maaltijdcheques, bedragen vatbaar voor beslag of overdracht.

Maar er kan ook nog nettoloon bijkomen, dat niet belastbaar is zoals sociale abonnementen voor het openbaar vervoer of kilometervergoedingen.

Het eindresultaat van deze loonberekening is het netto te betalen bedrag. Dat bedrag wordt dan op het einde van de maand overgeschreven op jouw bankrekening.

Voordelen in natura

Het voordeel in natura is een deel van het loon waarop ook RSZ en belastingen moeten worden betaald. Soms zijn er wel voordelige systemen van sociale zekerheidsbijdragen (zoals voor de bedrijfswagen) of zijn er forfaitaire waarderingen in het kader van de belastbaarheid (bijvoorbeeld privégebruik van een gsm). Wanneer de waarde van een voordeel in natura eerst wordt toegevoegd aan het brutoloon bij de berekening van het netto te betalen loon, en nadat er ook RSZ en BV wordt ingehouden, zal de waarde van dat voordeel weer van je nettoloon worden afgetrokken. Anders zou je zowel het voordeel in natura als de waarde van dat voordeel in geld uitbetaald krijgen.

Forfaitaire onkosten

Het concept forfaitaire kosten of kosten eigen aan werkgever geeft aan dat een werknemer kosten gemaakt heeft in functie van zijn job, die in principe moeten gedragen worden door de werkgever. De terugbetaling van deze onkosten is geen loon waarop RSZ en BV moeten worden ingehouden. De RSZ en fiscale administratie hebben voor de terugbetaling van bepaalde onkosten zelf bepaalde regels vastgelegd, zodat er geen discussie is over de hoogte van deze terugbetalingen en dit dus ook niet als een verdoken loon kan worden beschouwd.

Bijzondere bijdragen sociale zekerheid

Behalve de "gewone" sociale zekerheidsbijdragen wordt er ook een bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid afgehouden. Deze bijdrage varieert naargelang de grootte van je loon en je gezinstoestand (alleenstaand of een gezin met twee inkomens). Het bedrag van de bijdrage staat in verhouding tot het jaarlijks belastbare gezinsinkomen. De administratie der directe belastingen doet jaarlijks de definitieve afrekening bij de belastingheffing. De aan de RSZ betaalde bedragen zijn dus voorschotten op de jaarlijks verschuldigde bijdrage.

Aarzel bij onduidelijkheid over je loonbrief niet om je hr-collega’s hierover duiding te vragen. Zij helpen je graag verder.


Bron: ADMB - www.admb.be

Jouw comment

Log in om een comment toe te voegen

E-mailadres niet geverifieerd

Nog geen lid? Maak jouw profiel aan.

Recente comments